LEZING PROF. ROEL DE RIDDER OP 25 OKTOBER IN DE ZAAL DE TWIJG

    

Op vraag van de kerkfabriek is dr. architect Roel De Ridder, verbonden aan de universiteiten van Hasselt en Brussel, een lezing komen geven over neven- en herbestemming van Vlaamse parochiekerken.

 

Een 40-tal mensen waren naar zaal De Twijg gekomen om de interessante voordracht te volgen.

  

Jos Menting, lid van de kerkfabriek, lichtte eerst de nieuwe parochiestructuur een beetje toe. De Sint-Niklaas parochie bestaat uit 4 kerken met één centrumkerk en drie bijkerken. Bij het opstellen van het kerkenplan werd ook rekening gehouden met de visie op de toekomst van de kerken in Willebroek.

 

Roel de Ridder heeft een doctoraat gemaakt rond " toekomst van de Vlaamse parochiekerken". Hij is dus de geknipte persoon om ons deze avond te adviseren en te doen nadenken over onze kerkgebouwen.

    

De uitdaging

  

Een uitdaging biedt zich voor ons als gelovige gemeenschap aan. Ondanks een dalend kerkbezoek, een dalend aantal priesters en voorgangers, de secularisatie en nog andere factoren, blijven de onderhoudskosten voor de oude kerkgebouwen onveranderd. Voor vele geloofsgemeenschappen wordt dit een zware last. Steden en gemeenten volgen deze evolutie terecht met argusogen en zo zijn ze voorstander van een grondig kerkenplan. Zo moet gezocht worden naar een zinvolle, toekomstgerichte visie op het gebruik en het onderhoud van de verschillende kerkgebouwen.

   

Het kerkenplan

  

Het is zinvol om in elke kerk een ruimte te behouden voor eredienst en bezinning.

 

De Vlaamse overheid heeft de parochies gevraagd om een kerkenplan op te stellen. Het kerkenplan geeft de lokale visie weer op de toekomst voor de kerken en het biedt mogelijkheden tot subsidie aan bij aanpassingswerken.

   

De tussenperiode

  

In de tussenperiode moeten we afstappen van het idee " één gebouw één functie". Een kerkgebouw is meer dan alleen een plaats voor liturgie. Het is ook een ruimte voor devotie, een ankerpunt in de diaconie, een stille ruimte, erfgoed, een publieke ruimte, een familiegeschiedenis, een bijzondere ruimte. Kerkgebouwen hebben een breder draagvlak. Dat draagvlak proberen mee te krijgen in nieuwe invullingen en dit door de mensen te betrekken in het proces, dat is het opzet. Door het proces open te voeren en verbindingen op te zoeken met een andere dynamiek, wordt het draagvlak vergroot en wordt vertrouwen opgebouwd. Bij de zoektocht naar een nieuwe toekomst voor de kerken, moeten de verschillende groeperingen betrokken worden: de kerkfabriek, de pastorale teams, de lokale kerkteams, de parochianen, de gemeentelijke overheid en het geïnteresseerde publiek.

 

Een radicale herbestemming wil zeggen, breken met dat draagvlak. Daarom beter stap voor stap te werk gaan, met zin voor nuance en zoeken naar nevenbestemming.

   

Nevenbestemming voor een kerk

  

Een nevenbestemming voor een kerk heeft het voordeel, dat het de ruimte niet of minder hypothekeert. Het geeft vertrouwen en de parochianen blijven. Het gebruik, de lasten en het beheer kunnen gedeeld worden door verschillende instanties. Het heeft het voordeel dat we de mogelijkheden van het gebouw beter leren kennen en dus op maat van het gebouw kunnen werken, om andere initiatieven op te nemen in een gedeelte van het kerkgebouw . Intussen wordt misschien ook duidelijk, wat de toekomst is van de andere gemeenschapsinfrastructuur in de omgeving van een kerk. Een nevenbestemming met weinig architecturale ingrepen kan in een verdere toekomst doorgroeien tot een herbestemming.

 

De ervaring op andere plaatsen leert, dat de mensen pro nevenbestemming zijn. Het vertrouwen groeit als de gemeenschap vanaf het begin betrokken wordt bij een project van nevenbestemming. We creëren zo een "open kerk".

 

Een goed beheer is uiteraard belangrijk.

   

Vragen en bedenkingen

  

Na de uiteenzetting was er ruimte voor vragen en bedenkingen.

 

De kerkfabriek heeft een concrete vraag gekregen van De Meerpaal, de gehandicaptenvoorziening, en van de muziekacademie van Willebroek, om gebruik te kunnen maken van een gedeelte van de kerk van Blaasveld voor hun activiteiten. In de visie van de kerkfabriek is nevenbestemming mogelijk, mits behoud van een gedeelte van de kerk voor eredienst en mits het gaat om gebruik voor gemeenschapsactiviteiten en sociale activiteiten.

 

Een aanvraag voor een project van begeleiding bij een haalbaarheidsonderzoek voor nevenbestemming van de kerk van Blaasveld werd ingediend bij de Vlaamse overheid en werd ondertussen goedgekeurd. Dit is gebeurd met goedkeuring van de gemeentelijke overheid.

 

De haalbaarheidsstudie zal betoelaagd worden door de Vlaamse Overheid.

 

We wachten nu op het resultaat van deze studie. Dit moet beschikbaar zijn tegen de zomer van 2017. Nadien is er tijd en ruimte om verder grondig na te denken en te overleggen met alle betrokkenen, wat de eventuele volgende stappen kunnen zijn bij een project van nevenbestemming van de kerk.

   

Namens de kerkfabriek

 

Thérèse Van Dijck

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries