DOOPKALENDER   juni 2019 - juni 2020

                                    

 

 

 

Kerk – Willebroek

 

Telkens op 2de zaterdag – 14 uur

 
 

 

 

Kerk – Blaasveld

 

Telkens op 2de zondag

 

(pare maanden) – 14 uur

 
 

 

 

Kerk – Tisselt

 

Telkens op 2de zondag (onpare maanden) -14u.

 
   

8 juni 2019

 

doopcatechese woensdag 29 mei – 20 uur 

 

_____________________

   

13 juli 2019

 

doopcatechese woensdag

 

3 juli – 20 uur

 
 

  9 juni 2019

 

doopcatechese woensdag 29 mei – 20 uur

 

___________________

     

---

   
    --

 

     

____________________

   

14 juli 2019

 

doopcatechese woensdag 3 juli – 20 uur

 
 

 

 

10 augustus 2019

 

doopcatechese woensdag

 

31 juli – 20uur

 
 

 

 

11 augustus 2019 

 

doopcatechese woensdag

 

31 juli – 20uur

 
 

 

 

---

 

  

 
 

 

 

14 september 2019

 

doopcatechese woensdag

 

4 september – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

15 september 2019

 

doopcatechese woensdag

 

4 september – 20 uur

 
 

 

 

12 oktober 2019

 

doopcatechese woensdag

 

25 september - 20 uur 

 
   

13 oktober 2019

 

doopcatechese woensdag

 

25 september – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

9 november 2019

 

doopcatechese woensdag

 

30 oktober – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

10 november 2019

 

doopcatechese woensdag

 

30 oktober – 20 uur

 
 

 

 

7 december 2019

 

doopcatechese woensdag

 

27 november – 20 uur

   
 

 

 

8 december 2019

 

doopcatechese woensdag

 

27 november – 20 uur

   
 

 

 

---

   

 

                               

  

11 januari 2020

 

doopcatechese woensdag

 

18 december – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

12 januari 2020

 

doopcatechese woensdag

 

18 december – 20 uur

 
 

 

 

8 februari 2020

 

doopcatechese donderdag

 

30 januari – 20 uur

 
 

 

 

9 februari 2020 

 

doopcatechese donderdag

 

30 januari – 20 uur

 
 

 

 

---

 

  

 
 

 

 

7 maart 2020

 

doopcatechese woensdag

 

19 februari – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

8 maart 2020

 

doopcatechese woensdag

 

19 februari – 20 uur

 
 

 

 

---

 
  

12 april 2020 (Pasen)

 

doopcatechese woensdag

 

18 maart – 20u

 
 

 

 

---

   
 

 

 

9 mei 2020

 

doopcatechese woensdag

 

15 april – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

10 mei 2020

 

doopcatechese woensdag

 

15 april – 20 uur

 
 

 

 

13 juni 2020

 

doopcatechese woensdag

 

20 mei – 20 uur

 
 

 

 

---

   
 

 

 

14 juni 2020

 

doopcatechese woensdag

 

20 mei – 20 uur

 

  

 

aanvraagformulier initiatiesacramenten kinderen

 

met privacyverklaring

 

Bisdom : Mechelen-Brussel

 

Dekenaat: Klein-Brabant

 

Pastorale eenheid: Willebroek

 

Parochie: Willebroek

 

Gemeente: .......................................................................................................................................................................................

 

Eventueel deelgemeente: ......................................................................................................................................................

 

UITLEG

 

1. Dit formulier is een element van de voorbereiding op de initiatiesacramenten.

 

2. Tegelijk bevat dit formulier een privacyverklaring.

 

3. Het formulier wordt bewaard in de parochie.

 

4. Pastorale verantwoordelijken worden soms geconfronteerd met de vraag om een kind

 

te dopen dat woont in een nieuw samengesteld gezin, of bij een van de ouders na een

 

echtscheiding. Het gebeurt dat tijdens de voorbereiding spanningen aan het licht komen in

 

verband met de toestemming van een van de natuurlijke ouders. Kan men in deze situatie

 

overgaan tot de doop?

 

Vanuit de Kerk moet rekening gehouden worden met de burgerlijke wetgeving omtrent de

 

uitoefening van het ouderlijk gezag. In België oefenen beide natuurlijke ouders van een

 

minderjarige gezamenlijk het ouderlijk gezag uit, ook al zijn ze niet gehuwd en ook al leven ze

 

niet (meer) samen. Bij fundamentele beslissingen over de opvoeding, waaronder godsdienstige

 

of levensbeschouwelijke keuzes, is de instemming nodig van beide ouders. De pastorale

 

verantwoordelijken mogen er in principe van uitgaan dat deze instemming aanwezig is, ook

 

als de aanvraag gebeurt door slechts één van de natuurlijke ouders van het kind. Tijdens het

 

pastorale gesprek in voorbereiding op de doop zullen zij de vraag stellen naar het akkoord van

 

de afwezige partner, maar zij moeten zelf daarnaar geen onderzoek instellen.

 

Als de pastorale verantwoordelijken echter aanwijzingen krijgen dat er onenigheid bestaat

 

tussen de ouders over de doopaanvraag, kan de doopviering niet zonder meer plaats

 

vinden. Men zal eerst de ouder(s) ertoe uitnodigen om tot een consensus te komen. In geval

 

van blijvend conflict moet de doop worden uitgesteld, en ook de andere initiatiesacramenten.

 

i. naam en adres van het kind

 

naam................................................................................................................................................................................................................

 

voornaam.....................................................................................................................................................................................................

 

geboorteplaats.........................................................................................................................................................................................

 

geboortedatum.........................................................................................................................................................................................

 

domiciliëringsadres (straatnaam & huisnummer).............................................................................................................

 

postcode & woonplaats....................................................................................................................................................................

 

ii. initiatiesacramenten

 

doopsel

 

Er dient slechts één peter of één meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.

 

In elk geval moet één van de peetouders katholiek gedoopt en gevormd zijn, minstens 16 jaar

 

oud zijn en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben (vgl. canon 873 en 874 CIC).

 

datum doopsel..........................................................................................................................................................................................

 

plaats doopsel..........................................................................................................................................................................................

 

naam en voornaam meter................................................................................................................................................................

 

en/of naam en voornaam peter.................................................................................................................................................

 

eerste communie

 

uw kind werd gedoopt in de parochie.................................................................................................................................

 

te ........................................................................................................................op......................................................................................

 

datum eerste communie.....................................................................................................................................................................

 

plaats van de eerste communie...................................................................................................................................................

 

vormsel

 

uw kind werd gedoopt in de parochie.................................................................................................................................

 

te ........................................................................................................................op......................................................................................

 

datum vormsel...........................................................................................................................................................................................

 

plaats vormsel............................................................................................................................................................................................

 

iii. gegevens van de persoon of personen

 

die het ouderlijk gezag uitoefenen

 

1.

 

naam................................................................................................................................................................................................................

 

voornaam.....................................................................................................................................................................................................

 

domiciliëringsadres (straatnaam & huisnummer).............................................................................................................

 

postcode & woonplaats....................................................................................................................................................................

 

telefoonnummer en/of gsm.............................................................................................................................................................

 

e-mail...............................................................................................................................................................................................................

 

relatie tot het kind (vader, moeder, …………) ................................................................................................................

 

2.

 

naam................................................................................................................................................................................................................

 

voornaam.....................................................................................................................................................................................................

 

domiciliëringsadres (straatnaam & huisnummer).............................................................................................................

 

postcode & woonplaats....................................................................................................................................................................

 

telefoonnummer en/of gsm.............................................................................................................................................................

 

e-mail...............................................................................................................................................................................................................

 

relatie tot het kind (vader, moeder, …………) ................................................................................................................

 

iv. toestemming en privacyverklaring te ondertekenen

 

door de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen

 

Conform de Privacywet van 8 december 1992 (B.S. 13 maart 1993) dient de belanghebbende

 

in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens in een bestand.

 

De parochie verplicht er zich toe deze gegevens niet door te geven aan derden.

 

De belanghebbende heeft steeds het recht om dit bestand in te zien en te laten wijzigen.

 

Ik die onderteken, verklaar dat ik het ouderlijk gezag uitoefen over

 

naam kind....................................................................................................................................................................................................

 

Mijn persoonsgegevens evenals de gegevens van mijn kind mogen verwerkt worden in een

 

bestand met het doel het doopsel, de eerste communie of het vormsel van mijn kind mogelijk

 

te maken.

 

O akkoord

 

Ik stem ermee in, dat de naam van mijn kind gepubliceerd wordt in publicaties van de

 

parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de parochie naar aanleiding

 

van de doop, de eerste communie of het vormsel.

 

O akkoord / O niet akkoord

 

Ik geef toestemming tot het maken en gebruiken van foto’s en beeldfragmenten voor gebruik

 

in publicaties van de parochie, het parochieblad, Kerk & Leven enz. of websites van de

 

parochie naar aanleiding van de doop, de eerste communie of het vormsel.

 

O akkoord / O niet akkoord

 

Ik geef toestemming dat pastorale informatie aan mij wordt bezorgd..

 

O akkoord / O niet akkoord

 

Gedaan te.............................................................................................................................. op (datum)...........................................

 

Handtekening (voorafgegaan door met de hand geschreven vermelding ‘gelezen en goedgekeurd’)

 

.............................................................................................................................................................................................................................

 

Op vraag kan een kopie van deze verklaring meegegeven worden.

 

 

  

 

   

 

   

LET OP!

 

  • Dopen in de kerk van  Heindonk enkel na afspraak op het secretariaat, en voor dopelingen die op grondgebied van Heindonk wonen.

  • Alle doopaanvragen moeten gebeuren op het secretariaat van de parochie Willebroek.

  • Een van de ouders + peter en meter moeten zelf gedoopt zijn.

  • De ouders moeten (verplicht) als voorbereiding op het doopsacrament voor hun kind een catecheseavond volgen.

 

 

 

   

 

HET DOOPSEL

 

Geboorte, nieuw leven… welkom in de kring van familie, buren en vrienden, in de Willebroekse christelijke geloofsgemeenschap, in de Kerk wereldwijd.

 

Zoeken naar zingeving  is van alle tijden.  Zowel de oude bijbelverhalen als de boodschap van Jezus Christus blijven brandend actueel in onze toch wel woelige en moeilijke wereld,  bieden houvast, troost, bemoediging en inzicht. Je kind laten dopen is dit boek voor hem openen, hem de kans geven de dagelijkse realiteit te overstijgen, en mogelijk een gelovig mens te worden.

De Kerk en de gelovige gemeenschap hier zijn blij met iedere vraag om een kindje te laten dopen, liefst in het eerste levensjaar. Ben je kerkelijk gehuwd of niet, de wil om je kind in de geest van Christus op te voeden, volstaat.  Het doopsel is mogelijk ook aanleiding om dieper na te denken over  eigen geloof of ongeloof en de banden met de parochiegemeenschap (opnieuw) aan te halen.

Bij een doopsel horen getuigen, de meter en/of de peter. Zij zijn de symbolische vertegenwoordigers van de kerkgemeenschap en blijven je kind liefst volgen en steunen in zijn groei naar volwassenheid.

 

Doopselsdata: zie bovenstaand schema

Voor alle informatie en praktische afspraken, neem contact op met het parochiesecretariaat (openingsuren: zie algemene info - secretariaat)

Tel: 03 886 61 29

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries